• Žiaci v tomto ročníku ukončia účtovanie v podvojnom účtovníctve a to vytvorením účtovnej uzávierky a závierky. Následne sa budú zaoberať kalkuláciami a rozpočtovníctvom. Posledným celkom bude účtovanie v jednoduchom účtovníctve. Počas celého školského roka bude zároveň prebiehať opakovanie maturitných okruhov a príprava na maturitné skúšky.

  • Žiaci tretieho ročníka sa naučia učtovať jednak finančné účty. Rozšíria si vedomosti o učtovanie vo valutovej pokladnici, na devízovom účte.Preberú účtovanie bankových úverov a iných výpomocí. Ďalej v časti "Zúčtovacie vzťahy" si rozšíria vedomosti o účtovanie miezd spoločníkov a členov družstva, budú účtovať sociálny fond, naučia sa ho používať. Tiež sa oboznámia s účtovaním daní a dotácií. Súčasťou učiva tretieho ročníka je aj účtovanie o dlhodobom majetku, kde sa naučia účtovať rôzne spôsoby obstarania dlhodobého majetku, jeho oceňovanie, opotrebovanie, odpisovanie a vyraďovanie. Rozšíria si vedomosti aj o účtovanie nákladov a výnosov, kde súčasťou je aj časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Nakoniec sa oboznámia s účtovaním pri zakladaní firiem rôznych právnych foriem.

  • Učebný text obsahuje komplexné riešenie príkladu z podvojného účtovníctva v účtovnom softvéri Omega od firmy Kros, a.s.. V učebnici je popísaný postup nastavenia firemných iniciálov, číslovania dokladov, účtového rozvrhu, pracovníkov, bankových účtov, pokladnice, áut, zaúčtovania fakturácie,partnerov, spôsobu dopravy a formy úhrady. Ďalej je v učebnici uvedené riešenie založenia skladov, evidencia inventárnych kariet a zaúčtovania začiatočných stavov. Podstatnú časť učebnice tvorí postup účtovania rôznych účtovných prípadov. Na záver sa v učebnici dozviete ako uskutočniť uzávierku a závierku účtovníctva vrátane postupu tlačenia výstupných zostáv.