• Cieľom predmetu marketing je pochopenie elementárnych pojmov, podstatu, úlohu marketingu, jeho význam a uplatnenie v podnikaní. Poskytnúť súbor vedomostí, zručností a kompetencií o problematike marketingu, formovať logické myslenie. Vedieť analyzovať a využiť príležitosti na trhu. Nadobudnúť teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti a dokázať ich aplikovať pri riešení rôznych problémových úloh, cvičení, pri tvorbe podnikateľského plánu a pri vykonávaní jednotlivých marketingových aktivít organizácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že marketing má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života. Oblasť marketingu si vyžaduje neustále štúdium, pochopenie zmien, odhalenie nových možností a sústavné reagovanie na nové skutočnosti. Predmet marketing má za cieľ v podmienkach vznikajúcich trhových vzťahov v našej ekonomike poskytnúť prehľad o základných kategóriách tejto modernej zložky riadenia. Zvlášť v podnikateľskej sfére je nevyhnutné pestovať u žiakov nový štýl marketingového trhovo orientovaného myslenia. Pozornosť je venovaná aj marketingu služieb a neziskových organizácií a vzťahu medzi marketingom a spoločnosťou s ohľadom na otázky konzumerizmu, enviromentalizmu a marketingovej etiky