• Žiaci 1.roč. v predmete Ekonomika sa naučia správne definovať pojmy ekonómia, ekonomika, budú vedieť charakterizovať rozdiel medzi jednotlivými typmi ekonomík, charakterizovať pojmy potreba, statok, služba. Spoznajú jednotlivé vývojové obdobia ekonomických teórií a ich predstaviteľov. Žiaci určia základné trhové subjekty, rozumejú základným procesom trhového mechanizmu, charakterizujú dopyt a ponuku. Pochopia podstatu výrobného procesu a jeho členenie.Tiež dokážu charakterizovať majetok podniku a jeho členenie. Rozlíšia FO a PO, určia obchodné meno ako vzniká a zaniká podnik, rozčlenia podniky z rôznych hľadísk. Vysvetlia podstatu výdavkov, príjmov, nákladov a výnosov a charakterizujú výsledok hospodárenia. Zoznámia sa s podstatou tuzemského, hotovostného, bezhotovostného platobného styku.